Jak pomóc uczniowi słabo widzącemu w szkole?

Grupa docelowa: rada pedagogiczna

Czas trwania: 3 godzin dydaktycznych 

Cena:  do 20 osób / 600 zł

             powyżej 20 osób / 800 zł

             dla placówek spoza terenu Górnego Śląska cena ustalana indywidualnie

Celem szkolenia jest omówienie specyfiki funkcjonowania uczniów słabowidzących w klasie w czasie lekcji i konsekwencji wynikających z ograniczeń widzenia oraz podstawowych wytycznych do pracy z uczniem w czasie zajęć lekcyjnych i organizacji rewalidacji indywidualnej.

Program szkolenia:

  • Omówienie specyficznych uwarunkowań wynikających z niedowidzenia –konsekwencje, ograniczenia poznawcze
    i funkcjonalne, możliwości rozwojowe.

  • Omówienie sposobu organizacji zajęć szkolnych oraz zajęć rewalidacji indywidualnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów słabowidzących.

  • Omówienie form dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów słabowidzących wynikających z realizacji form i metod kształcenia specjalnego.

  • Wskazówki do tworzenia Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego dla uczniów słabowidzących (IPET).