Jak pomóc uczniowi słabo słyszącemu w szkole?

Grupa docelowa: rada pedagogiczna

Czas trwania: 3 godzin dydaktycznych 

Cena:  do 20 osób / 600 zł

             powyżej 20 osób / 800 zł

             dla placówek spoza terenu Górnego Śląska cena ustalana indywidualnie

 

Celem szkolenia jest omówienie specyfiki funkcjonowania uczniów słabosłyszących w klasie w czasie lekcji i konsekwencji wynikających z ograniczeń słuchu oraz podstawowych wytycznych do pracy z uczniem w czasie zajęć lekcyjnych i organizacji rewalidacji indywidualnej.

Program szkolenia:

  • Omówienie specyficznych uwarunkowań wynikających z niedosłuchu – konsekwencje, ograniczenia poznawcze i funkcjonalne, możliwości rozwojowe.

  • Omówienie sposobu organizacji zajęć szkolnych oraz zajęć rewalidacji indywidualnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów z różnymi wadami słuchu.

  • Omówienie form dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów słabosłyszących wynikających z realizacji form i metod kształcenia specjalnego.

  • Wskazówki do tworzenia Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego dla uczniów słabosłyszących (IPET).