"Terapia domowa dzieci w wieku 0-6 lat”

 

​Grupa docelowa: Rodzice, opiekunowie dziecka

Czas trwania: 60 minut

Cena: 80 zł  + koszt dojazdu do uzgodnienia

Obszarem funkcjonowania małego dziecka niepełnosprawnego jest jego

dom rodzinny. Dziecko niepełnosprawne w wieku  od 0 do 6 r. ż. ma

największe szanse na maksymalne wykorzystanie swego pozytywnego

potencjału w środowisku naturalnym, na „swoich warunkach".

Praca z dzieckiem niepełnosprawnym to praca z jego rodziną. To równolegle diagnoza funkcjonalna i rozwojowa dziecka jak i diagnoza potrzeb rodziny  i wspieranie rodziców dziecka w jego wychowaniu. To równolegle kształtowanie pożądanych kompetencji rozwojowych i umiejętności u dziecka jak i  kształtowanie pożądanych zachowań, postaw u jego rodziców, to wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami a dzieckiem.

Terapia w warunkach domowych to bieżące utrwalanie właściwych reakcji ze strony rodziców na konkretne zachowania dziecka.

 

Dla rodziców dziecka niepełnosprawnego wsparciem  jest instruktaż  w zakresie pracy z dzieckiem, pomoc w przystosowaniu warunków do jego potrzeb oraz  wsparcie w pozyskaniu i wykorzystaniu odpowiednich środków dydaktycznych, niezbędnego sprzętu do terapii.

Praca z dzieckiem niepełnosprawnym w warunkach domowych to stymulowanie rozwoju dziecka w sferze ruchowej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej, dobór odpowiednich pomocy, zabawek, wyposażenia, itd. Terapia domowa dla dziecka staje się terapeutyczną zabawą, bo odbywa się w miejscu, które dla niego jest znane i przyjazne.

Powodzenie rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego zależy również od świadomości i zaangażowania rodziców, którzy mogą obserwować ćwiczenia i kontynuować je pod nieobecność terapeuty.

W ramach terapii dzieci niepełnosprawnych stymulowane są zaburzone obszary rozwojowe:

- zaburzenia słuchu

- zaburzenia wzroku

- zaburzenia rozwoju poznawczego

- zaburzenia manipulacji, motoryki małej

- zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej

-zaburzenia komunikacji receptywnej i ekspresywnej (mowy).