Jestem pedagogiem specjalnym z ponad 18 letnim stażem pracy, diagnostą i terapeutą dzieci niesłyszących i słabo słyszących (surdopedagog) oraz dzieci niewidomych i słabo widzących (tyflopedagog), specjalistą w zakresie pracy  z dziećmi z autyzmem, dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością. Nauczycielem dyplomowanym.

 

Od września 2010 roku pełniłam funkcję nauczyciela doradcy metodycznego pomocy psychologiczno-pedagogicznej i integracji gminy Bytom.

Wchodzę w skład wielu zespołów ds. wczesnego wspomagania rozwoju realizo- wanych na terenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej              w Bytomiu.

Specjalizuję się w diagnozie pedagogicznej i funkcjonalnej dzieci młodzieży niepełnosprawnej oraz specjalistycznej  terapii indywidualnej dzieci niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących,                        z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ze sprzężoną niepełnosprawnością.

Prowadzę liczne szkolenia Rad Pedagogicznych w szkołach i przedszkolach.

Organizuję warsztaty szkoleniowe dla rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz nauczycieli pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi we wszystkich typach placówek edukacyjnych i opiekuńczo - wychowawczych.

Na terenie placówek oświatowych z terenu całego województwa śląskiego współpracuję z nauczycielami w zakresie dostosowań, metod i form pracy uwzględniających potrzeby i możliwości dzieci objętych kształceniem specjalnym ze względu wadę słuchu, niedowidzenie, autyzm (w tym Zespół Aspergera).

 

Znam język migowy, pismo Braille’a oraz alternatywne formy komunikacji.

 

Jestem wieloletnim  wykładowcą przedmiotów z zakresu pedagogiki specjalnej, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego na studiach podyplomowych i kwalifikacyjnych z zakresu surdopedagogiki, tyflopedagogiki, wczesnego wspomagania rozwoju oraz prelegentem wielu autorskich wykładów z zakresu pedagogiki specjalnej, polisensorycznych  metod terapii i metod wspomagania rozwoju dziecka oraz pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi..

 

Ponadto jestem autorką artykułów dotyczących terapii i stymulacji rozwoju dzieci z niepełnosprawnością sensoryczną oraz sprzężoną, wieloraką niepełnosprawnością.

 

Byłam inicjatorką powstania Śląskiego oddziału Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym w Bytomiu i  pierwszym jego pełnomocnikiem wojewódzkim na terenie śląska. W ramach powierzonych zadań zajmowałam się szkoleniem wolontariuszy, tłumaczy / przewodników, asystentów osób z równoczesnym uszkodzeniem słuchu i wzroku oraz wspierałam osoby dorosłe i dzieci głuchoniewidome i ich rodziny w ich codziennym funkcjonowaniu, terapii                     i rehabilitacji.   

 

Prywatnie jestem mamą 16- letniej wspaniałej córki, żoną, posiadaczką kilku zwierząt i wielu pasji.