​​

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. W związku z usługami świadczonymi przez Ilsenter Ilona Nitychoruk Piekarz jako Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Dz.Urz.UE z 2016 r. Nr 119, s.1), dalej zwane „RODO” i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych. W związku z powyższym celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.


2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ilsenter Ilona Nitychoruk Piekarz z siedzibą w Mikołowie ul. Konstytucji 3go Maja 71/1, 43-190 Mikołów NIP 6311951054, REGON 365188989.


3. Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: kontakt@ilsenter.com lub pisemnie na adres Ilsenter Ilona Nitychoruk Piekarz ul. Konstytucji 3go Maja 71/1, 43-190 Mikołów.


4. W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywanie przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby upoważnione.


5. Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe. Administrator przeprowadza na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń.


6. W przypadku kierowania do Administratora korespondencji e-mailowej lub drogą tradycyjną, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczyła korespondencja lub spraw z nią związanych. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora ( art. 6 ust. 1 f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku ze świadczonymi przez niego usługami. Administrator przetwarza jedynie dane osobowe potrzebne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych oraz innych informacji i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.


7. W przypadku kontaktu drogą elektroniczną Administrator może żądać podania danych osobowych i w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do obsługi danej sprawy, której dotyczy kontakt. W takim przypadku również podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na konieczności załatwienia zgłoszonej sprawy związanej ze świadczeniem usług Administratora.


8. W razie zbierania danych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy, Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, najpóźniej w momencie zawierania umowy.


9. W związku ze świadczeniem usług Administrator zbiera dane osobowe również podczas spotkań w siedzibie firmy, na eventach organizowanych przez Administratora, jak również podczas wymiany wizytówek służbowych, w celach związanych z nawiązywania i utrzymywania kontaktów biznesowych oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego związanego z przedstawianiem aktualnych ofert lub promocji usług świadczonych przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Tak zbierane dane osobowe przetwarzane są w celu dla jakiego zostały zebrane, przy zapewnieniu ich odpowiedniej ochrony.


10. W związku z usługami świadczonymi przez Administratora wymagającego przetwarzania danych osobowych informujemy, iż mogą one być ujawnione innym zewnętrznym podmiotom, w tym obsługującym systemy informatyczne i sprzęt oraz podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe oraz agencjom marketingowym.


11. Inne ujawnienie danych osobowych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, może nastąpić wyłącznie w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.


12. Okres przetwarzania danych zależy od celu przetwarzania, a ponadto może wynikać z przepisów, jeśli stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na ich przetwarzanie, dane przetwarzane są do momentu jej wycofania. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych będzie konieczne do zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane do momentu jej rozwiązania.


13. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie wskazanego okresu dane będą nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.


14. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje następujące prawo:
      a) Prawo do informowania o przetwarzaniu danych osobowych- Administrator po uzyskaniu zgłoszenia przekazuje informacje o przetwarzaniu jej danych,            w tym o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotom, którym są ujawniane i planowanym terminie ich    

           usuwania.
      b) Prawo do sprostowania danych- Administrator na żądanie osoby usuwa ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych                          ewentualnie uzupełnia je w przypadku, kiedy są niekompletne;
      c) Prawo do ograniczenia przetwarzania- Administrator w przypadku zgłoszenia zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych oraz ich

           przechowywania, dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych;
      d) Prawo uzyskania kopii danych- Administrator przekazuje kopie przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej dane, a w przypadku kolejnego

           wniosku o wydanie kopii dokumentów, Administrator poinformuje o konieczności dokonania opłaty zależnej od ilości wykonanych kopii.
      e) Prawo usunięcia danych- Administrator na żądanie osoby usunie dane, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żądanego z celów,

           dla których zostały zebrane.
       f) Prawo do przenoszenia danych osobowych- Administrator wydaje dostarczone dane osobowe w zakresie w jakim są one przetwarzane w sposób

          zautomatyzowany lub w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, w formie pozwalającej na ich odczyt przez komputer.

          Zgodnie z rozporządzeniem istnieje możliwość przesłania tych danych innemu podmiotowi, pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne

          możliwości zarówno po stronie Administratora jak i innego podmiotu.
      g) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego- osoba, której dane osobowe są przetwarzane u Administratora

          może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, bez konieczności uzasadnienia takiego

          sprzeciwu;
      h) Prawo do sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych- osoba, której dane osobowe są przetwarzane u Administratora może w każdym czasie

          sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać

          uzasadnienie.
       i) Prawo do skargi- osoba której dane dotyczą w sytuacji uznania że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy

          dotyczące ochrony danych osobowych, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.
       j) Prawo do cofnięcia zgody- w przypadku przetwarzania przez Administratora danych na podstawie udzielonej zgody, osoba której dane są przetwarzane

          może w każdej chwili cofnąć , co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody;
      k) Prawo do bycia zapomnianym- Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych

          osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe. Obowiązek ten powstaje, gdy zachodzi jedna z poniższych

          sytuacji:
                - Dane osobowe nie są już administratorowi niezbędne;
                - Została cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
                - Osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw co do ich przetwarzania;
                - Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.


15. Wniosek o którym mowa w ust. 14 pkt a) do k) można złożyć w formie pisemnej na adres: kontakt@ilsenter.com. Odpowiedz zostanie udzielona w formie pisemnej ,  z  wyjątkiem  sytuacji  gdy  wniosek  został  złożony  w  formie e-mailowej  i  zażądano  przekazania  odpowiedzi  w  formie  e-mailowej  w  terminie  1 miesiąca od wpłynięcia wniosku. Administrator ma prawo wydłużyć rozpoznanie wniosku do 2 miesięcy przez powiadomienie o tym osoby, przed końcem pierwszego miesiąca terminu.